Ochrana osobných údajov

1. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho výlučne za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a na plnenie svojich záväzkov voči kupujúcemu vyplývajúcich z kúpnej zmluvy podľa nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to najmä pri vystavení faktúry/daňového dokladu, kontaktovaní kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručením objednaného tovaru prepravnou spoločnosťou, vybavením prípadnej reklamácie a nevyhnutnou komunikáciou medzi stranami.

2. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom,ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať, je založený výlučne na dobrovoľnosti kupujúceho.

3. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu: Obchodné meno, sídlo, e-mailová adresa,fakturačná adresa/adresa dodania, PSČ, kontaktné telefónne číslo, meno a priezvisko.

4. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas so spracovaním na obdobie najviac 3 rokov, s výnimkou pre účely registrácie, kde kupujúci udeľuje súhlas po dobu užívania užívateľského účtu, po tom maximálne po dobu 3 rokov a pre účely odberu noviniek, kde kupujúci udeľuje súhlas najviac na obdobie 4 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou, ústne telefonicky alebo elektronicky. Po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí Predávajúci blokovanie a likvidáciu osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania bez zbytočného odkladu.

5. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje, nesprístupňuje osobné údaje kupujúceho žiadnym iným subjektom, s výnimkou prepravnej služby a banky, s ktorou je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky. 1.6. Kupujúci môže požiadať o zmenu, opravu, obmedzenie spracovania, likvidáciu, výmaz alebo informácie o svojich osobných údajov, alebo môže podať námietku proti spracúvaniu písomne, alebo elektronickou poštou na e-mailovej adrese predávajúceho.